Digitalt Curriculum Vitae for

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Cand.scient. i Geografi og Historie, ph.d. i middelalderhistorie

Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

 

 

Linked in

 academia.edu

Email: jggj@hum.ku.dk  

 

Printvenlig Word-udgave af fuldt C.V. (in English)

Publikationsliste

 

Det er altid svært at sætte et kort prædikat på sig selv. Det skyldes velsagtens, at man selv synes man er uhyre alsidig. Ikke desto mindre må den helt korte og alligevel rimeligt dækkende fagbetegnelse på mig være “middelalderhistoriker og historisk geograf”. Jeg er således uddannet cand.scient. i geografi og historie fra Roskilde Universitetscenter (2004) og har i perioden 2005-2008 skrevet ph.d.-afhandling på Institut for Historie ved Syddansk Universitet i Odense om dominikanerne i middelalderens Danmark. Siden 2008 har jeg været ansat på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent, dernæst som postdoc og fra sommeren 2013 som lektor i navneforskning med fokus på tværfaglige studier af danske stednavne integreret med især historie og geografi. I 2017 lagdes mit oprindelige institut ind under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

 

Min primære interesseperiode går fra ca. 700-1700, nok med særlig fokus på højmiddelalderen, mens jeg områdemæssigt især interesserer mig for Nordeuropa. Emnemæssigt er der ikke meget inden for ovennævnte tidsperiode og område, der ikke fænger hos mig eller ikke vil kunne gøre det, men indtil videre har jeg først og fremmest arbejdet med kloster- og kirkehistorie, samt bebyggelses- og landbrugshistorie. I de senere år har jeg desuden fået en særlig interesse for dansk kolonihistorie, ikke mindst med hensyn til koloniernes stednavneforhold.

 

Inden jeg i 1998 begyndte kandidatuddannelsen på RUC, har jeg arbejdet med kommunikation, salg, marketing og økonomi, og i den forbindelse erhvervet mig en Højere Diplomuddannelse i afsætningsøkonomi (HD-A) fra Handelshøjskolen i København. Efter adskillige års studier af og arbejde med handel og økonomi drejede min interesse i retning mod handelsøkonomisk historie, samt den samfundsmæssige og kulturgeografiske struktur og udvikling i middelalderens Nordvesteuropa og Skandinavien, herunder samspillet mellem de naturgeografiske forhold og den kulturhistoriske udvikling. Historisk geografi har da også dannet rammen om flere af mine projekter på RUC, ikke mindst specialet om “Middelalderens landbrug og bebyggelse : en statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid”, der indbragte mig en kandidatgrad i sommeren 2004. Dertil optræder emnet som det naturlige omdrejningspunkt i “Historisk-Geografisk Atlas”, som jeg udgav sammen med Peder Dam i 2008, og hvor mit speciale i øvrigt indgår i en redigeret form som atlassets tredje del.

 

 Introduktion til specialet

 

 Øvrige RUC-projekter

 

 

 

 

 

 Middelalderens landbrug og bebyggelse

 

 

 

 Historisk-Geografisk Atlas

 

Som nyuddannet kandidat blev jeg i vinteren 2004-2005 tilknyttet nationalparkprojektet “Kongernes Nordsjælland” som forskningsassistent med opgave at klassificere og beskrive regionens landskabstyper. Forundersøgelserne til projektet foregik som et samarbejde imellem lokalt nedsatte borgerråd og en række offentlige institutioner, hvor jeg var ansat på Institut for Geografi, Roskilde Universitetscenter, i et samarbejde med Landbohøjskolen og Frederiksborg Amt. Efter en længere proces blev det nordsjællandske nationalparkforslag endelig godkendt af Folketinget den 30. august 2016.

 

 

  Landskabsanalyse KNS

 

 

http://jggj.dk/index.2.jpgI perioden 1. februar 2005 til 31. januar 2008 har jeg haft ansættelse som ph.d.-stipendiat på Institut for Historie, Kultur og Samfundsforhold, Syddansk Universitet Odense, hvor jeg har forsøgt at afdække “Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark”. Prædikebrødrene, bedre kendt som dominikanere eller sortebrødre, kom til Norden i starten af 1200-tallet og fik stor betydning for udviklingen af det nordiske samfund på adskillige niveauer frem til reformationen. I mit ph.d.-projekt har jeg set nærmere på prædikebrødrenes samfundsrolle i høj- og senmiddelalderens Danmark på baggrund af en systematisk gennemgang af bevarede skriftlige og arkæologiske vidnesbyrd derom. Som en væsentlig del af undersøgelsen er det danske kildemateriale blevet suppleret med tilsvarende studier af det bevarede kildemateriale om Prædikantordenen fra det øvrige Norden, hvortil er lagt den relaterede forskningslitteratur med fokus på ordenens virke i Nord- og Nordvesteuropa. Ved en sådan ny og systematisk behandling af det danske kildemateriale sammenholdt med viden og teorier fra vore nabolande var det undersøgelsens formål at øge vor forståelse af, hvorfor prædikebrødrene i første omgang kom hertil, og hvilke samfundsmæssige funktioner de udførte, samt hvordan deres samfundsrolle og forhold til omverden synes at have udviklet sig igennem perioden fra den første klosteranlæggelse i 1222 frem til reformationen. Ph.d.-afhandlingen blev forsvaret den 12. juni 2008 og kan downloades i pdf-format nedenfor. Mit arbejde med middelalderens nordiske dominikanere fortsatte i perioden 2009-2013, hvor jeg af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Københavns Universitet fik et sammenlagt 4-årigt postdoc-projekt om “Dominicans in Dacia - The role of Friars Preachers in medieval Scandinavian society” med base på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet.

 

Baseret på ovenstående og senere studier har jeg udgivet en række artikler om en bred vifte af specifikke emner vedrørende Dominikanerordenen i middelalderens Norden og Nordeuropa; en samlet monografi om Dominicans in Dacia er planlagt til udgivelse inden for de nærmeste år. Det er endvidere mit mål løbende at udgive samtlige kildebelæg om prædikebrødrene i provinsen Dacia digitalt i form af et Diplomatarium Ordinis Predicatorum Dacie (DOPD), et arbejde der har pågået siden 2005 og aktuelt rummer mere end 1.500 online-udgivne kildebelæg. I anledning af 800-året for Dominikanerordenens oprettelse arrangerede jeg i 2016 en konference i samarbejde med Syddansk Universitet i Odense om Dominicans in the Medieval Society of Northern Europe - Friars and Sisters of the Dominican Order and their interaction with the rest of society in the northern provinces. Dertil blev jeg i 2016 udpeget til en videnskabelig komité til støtte for redaktionen af tidsskriftet Archivum Fratrum Praedicatorum, der siden 1931 har været udgivet af Istituto Storico Domenicano i Rom.

 

 Centre for Mendicant Studies of Dacia

 

 Diplomatarium OP Dacie (DOPD)  

 

 

 

 

 

 Ph.d.-afhandling (pdf-version)

 

 

 

 

Fra 1. juli 2013 har jeg fået fastansættelse på Nordisk Forskningsinstitut (fra 2017 ‘Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab’) som lektor i navneforskning. Arbejdsopgaverne omfatter forskning, undervisning og formidling inden for disciplinen danske stednavne med særlig fokus på at integrere dette fagområde tværfagligt med eksempelvis bebyggelseshistorie, kulturgeografi og godshistorie. Som en del af dette arbejde vil jeg indgå i redaktionen af skriftserien Danmarks Stednavne, aktuelt med særlig tilknytning til de endnu uudgivne områder i Nordvestsjælland, Vendsyssel og Vestjylland. Jeg skal endvidere indgå i plejen af instituttets forskellige kildesamlinger og virke for disses brug i potentielle forskningsprojekter. Med min lektoransættelse har jeg på ingen måde kappet forbindelsen til kirke- og klosterhistorien, idet jeg både skal arbejde med gejstlige godsforhold, middelalderlige sognerelationer og klosterlige diplomsamlinger.

 

 

 

http://jggj.dk/index.3.jpgSelvom jeg i mine klosterlige studier primært har arbejdet med traditionel kildehistorie, så fornægter mine rødder i den historiske geografi sig heller ikke her. Dels har jeg som en del af projekterne kortlagt de nordiske dominikanerklostres placering inden for middelalderbyernes geografi, dels har jeg udvidet en digitaliseret kortlægning af dominikanerklostrene til at omfatte samtlige klostre af alle ordener i middelalderens Danmark (inkl. Skåne, Halland, Blekinge, Sydslesvig og Rügen). Digitaliseringen er foretaget i GIS-programmet ArcView og stilles hermed frit til rådighed for alle, der måtte ønske at benytte den og eventuelt udbygge den med egne datasæt. Nedenfor findes links til en præsentation af KlosterGIS DK, et klikbart oversigtskort med tilhørende katalog over klostrene, en interaktiv Google Map-version velegnet til mobile platforme, samt naturligvis til download af selve GIS-dataene.

 

 

 

 KlosterGIS DK : Præsentation og Katalog

 

 

 

 Download KlosterGIS DK : ArcGIS   MapInfo

 

Digitalisering af middelalderlige geodata har ligeledes været emnet for mine ansættelser på Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, hvor jeg i perioden 2008-09 var projektansat som videnskabelig assistent i forbindelse med en begyndende digitalisering af Danmarks Stednavne og herefter som en del af min postdoc-ansættelse 2009-2013 var tilknyttet projektet DigDag som konsulent for herreds- og sognestrukturen frem til 1688.

 

 

  DigDag  

 

 

I perioden 2017-2022 er jeg tilknyttet forskningsprojektet Skrift og tekst i tid og rum, der er et såkaldt kerneforskningsprojekt finansieret af VELUX FONDEN i samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Med udgangspunkt i det på instituttet opbevarede Roskilde Skt. Clara Klosters Arkiv, den største bevarede diplomsamling fra noget dansk middelalderkloster, skal det meget tværvidenskabeligt funderede projekt søge at skabe et nyt grundlag for udforskningen, forståelsen og formidlingen af danske skrifter og tekster fra middelalderen. Min lille forskningsniche i projektet vil handle om diplomernes tilblivelse (såsom hvem skrev dem, hvornår, hvor og hvorfor?) og om hvad en ny systematisk undersøgelse af diplomerne og deres indhold kan berette om livet i et franciskansk nonnekloster i middelalderens Danmark.

 

 

 

Publikationer (nogle med links til website-udgaver, referater eller omtaler)

255. Bønders tilnavne i Merløse herred 1688 – med særlig fokus på forskelle imellem gårdmands- og husmandsstanden, webbloggen New trends in Nordic Socio-onomastics (2023).

254. DS 1: Samsøs Stednavne – 100 år efter, i: Danmarks Stednavne 100 år – Jubilæumsskrift i anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1: Samsøs Stednavne (‘Navnestudier’ 46), red. J.G.G. Jakobsen & B. Eggert (København: Museum Tusculanums Forlag, 2022), 31-50.

253. Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig & Birgit Eggert [red.]: Danmarks Stednavne 100 år – Jubilæumsskrift i anledning af hundredåret for udgivelsen af bind 1: Samsøs Stednavne, ‘Navnestudier’ 46 (København: Museum Tusculanums Forlag, 2022).

252. “Stednavnets betydning: Færøerne”, i: Trap Færøerne (6. udg.) vol. XXXV (‘Færøerne’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 12.

251. Landbohistorisk Tidsskrift 2021-22 (Landbohistorisk Selskab, 2022). (Ansvarshavende redaktør.)

250. Juellinge – når navnet flytter med, på websitet Månedens navn (Arkiv for Navneforskning, Københavns Universitet, 2022).

249. “Stednavnets betydning: Grønland”, i: Trap Grønland (6. udg.) vol. XXXVI (‘Grønland’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 13.

248. “Da Dominikanerordenen kom til Danmark. Om kilderne til den dominikanske klosterstiftelse i Lund 1222”, i: Kirkehistoriske Samlinger 2022 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2022), 61-76.

247. “100 år med Danmarks Stednavne og et kig ind i fremtiden”, i: Danske Studier 2022 (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 2022), 5-26. (Medforfattere: Birgit Eggert & Rikke Steenholt Olesen.)

246 “Stednavne i Majbølle sogn”, i: Majbølle kirke, red. T. Niclasen (Vigsnæs: Vigsnæs-Majbølle Menighedsråd, 2022), 7-9.

245. Tartupaluk – også kendt som Hans Ø, på websitet Månedens navn (Arkiv for Navneforskning, Københavns Universitet, 2022).

244. “Die Klöster im Norden”, i: Handbuch der benediktinischen Ordensgeschichte I: Von den Anfängen bis ins 14. Jahrhundert, red. M. Albert (Sankt Ottilien: EOS, 2022), 500-507.

243. “Nysted Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 285. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

242. “Gråbrødreklosteret i Nykøbing F”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 270. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

241. “Guldborgsund Kommune: Historie. Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 249-252.

240. “Halstedkloster og herregård”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 188. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

239. “Maribo Kloster og Domkirke”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 168-170. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

238. “Nakskov Helligåndskloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 161.

237. “Lolland Kommune: Historie. Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 140-143.

236. “Præstø Antoniterkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 64. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

235. “Vordingborg Kommune: Historie. Middelalder”, “Stensbyforliget” og “Borre”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXV (‘Vordingborg, Lolland, Guldborgsund’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 40-43.

234. “Faxe Kommune: Historie. Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 241-242.

233. “Køge Gråbrødrekloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 174.

232. “Køge Kommune: Historie. Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 156-158.

231. “Kongelig dynastipolitik i Ringsted”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 94-96. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

230. “Ringsted Kommune: Historie. Middelalder” og “Mordet på Knud Lavard”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 93 og 97.

229. “Sorø Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 50-51. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

228. “Sorø Kommune: Historie. Middelalder” og “Hvideslægten og dens besiddelser”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIV (‘Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2022), 28-30.

227. Fra Kiev og Kijev til Kyjiv og Kyiv, på websitet Nyt om navne (Navneforskning, Københavns Universitet, 2022). (Medforfatter: Thomas Olander.)

226. Valentin - et navn der kom frem i lyset, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2022).

225. Herregårde på ‑holm og bondelandsbyer på ‑rup. Socioonomastiske overvejelser i danske herregårdsnavne gennem tiderne, på webbloggen New trends in Nordic Socio-onomastics (2022).

224. Medieval place-name renaissance(s). Reintroduction of medieval and new invention of »medieval-sounding« place-names in post-medieval Denmark, in: Middle Ages without borders: A conversation of medievalism (‘Collection de l’École française de Rome’ 586), red. T. di Carpegna Falconieri, P. Savy & L. Yawn (Rom: Publications de l’École française de Rome, 2021).

223. Næstveds tiggerbrødreklostre, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIII (‘Slagelse, Næstved’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 180-181. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

222. “Herlufsholm - fra kloster til moderne skole”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIII (‘Slagelse, Næstved’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 156-158. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

221. Næstved Kommune: Historie. Middelalder, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIII (‘Slagelse, Næstved’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 154-155 og 160. (Medforfatter: Kasper Wurr Stjernqvist.)

220. Antvorskov Kloster, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIII (‘Slagelse, Næstved’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 84. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

219. “Skælskør Karmeliterkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXIII (‘Slagelse, Næstved’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 71. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

218. Fr. Augustinus de Dacia OP and his Rotulus pugillaris, introduktion til webudgivet kildeafskrift foretaget af Christian Troelsgård, på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online(Centre for Dominican Studies of Dacia, 2021).

217. Naming holy wells - A case study of names on sacred springs in Denmark, i: Onoma - Journal of the International Council of Onomastic Sciences 56 (Uppsala: Initernational Council of Onomastic Sciences, 2021), 235-250.

216. Lejre Kommune. Historie: Middelalder ogLejrekongerne i litteraturen, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXII (‘Roskilde, Lejre, Greve, Solrød’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 135-138. (Medforfatter på ‘Middelalder’: Jesper Langkilde.)

215. Roskildes middelalderklostre, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXII (‘Roskilde, Lejre, Greve, Solrød’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 52-54. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

214. “Roskilde Kommune. Historie: Middelalder” og “Blodgildet i Roskilde”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXII (‘Roskilde, Lejre, Greve, Solrød’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 33-36.

213. “The Dominican Order and urban literacy in medieval Scandinavia”, i: Urban Literacy in the Nordic Middle Ages (‘Utrecht Studies in Medieval Literacy’ 53), red. K.H. Andersen & al. (Turnhout: Brepols, 2021), 375-410; summary på academia.edu.

212. Anmeldelse af Hans Krongaard Kristensen, Morten Larsen & Jens Vellev (red. ), ‘hikuin 41: Danske klostre 2’ (2021), i: Journal of Medieval Monastic Studies 10 (Turnhout: Brepols, 2021), 263-265.

211. “Friars of science: Dominican transmission and usage of scientific knowledge in medieval Scandinavia”, i: Medieval Science in the North: Travelling Wisdom, 1000-1500, red. C. Etheridge & M. Campopiano (Turnhout: Brepols, 2021), 141-158.

210. Stednavnet Dannemare, på websitet Lollandske stednavne (2021).

209. “Dominikanerklosteret i Vejle”, i: Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2021 (Vejle: Historisk Samfund for Sydøstjylland, 2021), 94-128.

208. “Kalundborg Franciskanerkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXI (‘Odsherred, Holbæk, Kalundborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 231-232. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

207. “Kalundborg Kommune. Historie: Middelalder”, “Esbern Snare og hans datter Ingeborg” og “Valdemar den Unges død”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXI (‘Odsherred, Holbæk, Kalundborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 214-218.

206. “Dominikanerklosteret i Holbæk”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXI (‘Odsherred, Holbæk, Kalundborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 135. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

205. “Holbæk Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXI (‘Odsherred, Holbæk, Kalundborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 116-119.

204. “Odsherred Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXI (‘Odsherred, Holbæk, Kalundborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 38-40.

203. “Svendborg Franciskanerkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XX (‘Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 144. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

202. “Svendborg Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XX (‘Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 127-130.

201. “Holme Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XX (‘Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 68-69. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

200. “Faaborg: Helligåndsklosteret”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XX (‘Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 49. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

199. “Faaborg-Midtfyn Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XX (‘Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Ærø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 36-38.

198. Døllefjelde-Musse, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2021); pdf-version (with English summary).

197. Dominik - En jubilæumshelgen med skiftende festdage, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2021); pdf-version (with English translation and academic references).

196. A brief history of medieval monasticism in Denmark (with Schleswig, Rügen and Estonia), i: Medieval Monasticism in Northern Europe (‘Religions’ 12:7), red. S. Kristjánsdóttir (Basel: MDPI, 2021), no. 469; https://doi.org/10.3390/rel12070469.

195. “Dalum Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIX (‘Odense’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 143. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

194. “Odenses middelalderlige klostre”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIX (‘Odense’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 90-93. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

193. “Kerteminde Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVIII (‘Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 242-246.

192. “Nordfyns Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVIII (‘Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 179.

191. “Assens Karmeliterkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVIII (‘Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 119. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

190. “Slaget ved Øksnebjerg”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVIII (‘Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 107.

189. Kort som kilde til Danmarks stednavne - Brugen af historiske kort i dansk stednavneforskning, i: Brugen af historiske kort - fag for fag, ‘Geoforum Perspektiv’ 38, red. P. Dam & al. (København: Geoforum, 2021), 185-197.

188. Peder Dam, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Mads Linnet Perner, Per Grau Møller & Stig Roar Svenningsen [red.]: Brugen af historiske kort - fag for fag, ‘Geoforum Perspektiv’ 38  (København: Geoforum, 2021).

187. Landbohistorisk Tidsskrift 2020 (Landbohistorisk Selskab, 2021). (Ansvarshavende redaktør.)

186. Decline in the number of Danish exonyms in use for European cities, rapport ved 2nd Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names (New York: United Nations Statistics Division, 2021).

185. “Preachers of war: Dominican friars as promoters of the crusades in the Baltic region in the thirteenth century”, i: Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia, red. R. Kotecki, C.S.  Jensen & S. Bennett (Leeds: Arc Humanities Press, 2021), 97-115.

184. Hviderusland og Belarus, på websitet Nyt om navne (Navneforskning, Københavns Universitet, 2021).

183. Ishøjpalmen, Randerstypen og 2900 - Eksempler på danske stednavne med sociale konnotationer, på webbloggen New trends in Nordic Socio-onomastics (2021).

182. “Sønderborg Kommune. Stednavnets betydning: Sønderborg; Nordborg; Gråsten; Broager; Augustenborg”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVII (‘Tønder, Aabenraa, Sønderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 289, 297, 300, 302 og 304.

181. “Aabenraa Kommune. Stednavnets betydning: Aabenraa; Rødekro; Padborg; Tinglev; Felsted”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVII (‘Tønder, Aabenraa, Sønderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 177, 186, 188, 191 og 193.

180. “Løgum Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVII (‘Tønder, Aabenraa, Sønderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 96-98. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

179. “Tønder: Franciskanerklosteret”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVII (‘Tønder, Aabenraa, Sønderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 67. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

178. “Tønder Kommune. Stednavnets betydning: Tønder; Løgumkloster; Toftlund; Skærbæk; Bredebro; Højer”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVII (‘Tønder, Aabenraa, Sønderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 65, 73, 77, 79, 80 og 82.

177. “Haderslev Dominikanerkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVI (‘Vejen, Kolding, Haderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 256. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

176: “Haderslev Kommune. Stednavnets betydning: Haderslev; Vojens, Gram”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVI (‘Vejen, Kolding, Haderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 253, 264 og 266.

175. “Kolding Franciskanerkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVI (‘Vejen, Kolding, Haderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 140. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

174. “Kolding Kommune. Stednavnets betydning: Kolding; Vamdrup; Lunderskov; Christiansfeld”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVI (‘Vejen, Kolding, Haderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 137, 145, 148 og 150.

173. “Vejen Kommune. Stednavnets betydning: Vejen; Brørup; Holsted; Rødding”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XVI (‘Vejen, Kolding, Haderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2021), 50, 53, 55 og 58.

172. Cartography in Danish place-name studies, i: Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography 75:1 (‘History of Cartography in the Nordic Countries’ II), red. M. Jones (Norwegian Geographical Society og Taylor & Francis Online, 2021), 7-21.

171. Theodor – en ‘Guds gave’ af vekslende popularitet, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2021).

170. Arninge - en by i Havørnens Rige, på websitet Lollandske stednavne (2021).

169. “Vejle Sortebrødrekloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XV (‘Billund, Vejle, Fredericia’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 167-168. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

168. “Billund Kommune. Historie: Middelalder”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XV (‘Billund, Vejle, Fredericia’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 28-31.

167. “Københavns klostre”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXXIII (‘København II’), (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 240-241. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

166. Danish postcolonial microtoponymy and the ‘threat’ of sustainable tourism – The cases of Tranquebar and the Danish West Indies, i: UNGEGN Information Bulletin 59 (2020:2), 19-20.

165. “Fanø Kommune. Stednavnets betydning: Fanø; Nordby; Sønderho”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIV (‘Varde, Esbjerg, Fanø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 272, 296 og 298.

164. “Klostrene i Ribe”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIV (‘Varde, Esbjerg, Fanø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 204-206. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

163. “Esbjerg Kommune. Stednavnets betydning: Esbjerg; Ribe; Bramming”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIV (‘Varde, Esbjerg, Fanø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 186, 193 og 209.

162. “Varde Kommune. Stednavets betydning: Varde; Ølgod; Oksbøl”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIV (‘Varde, Esbjerg, Fanø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 65, 71 og 74.

161. Stockholm - bynavnet i »Det Stockholmske Blodbad«, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2020).

160. Tranquebar - Danmarks første tropekoloni og dens navne, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2020).

159. Anmeldelse af Marie-Madeleine de Cevins, ‘Confraternity, Mendicant Orders, and Salvation in the Middle Ages: The Contribution of the Hungarian Sources (c.1270–c.1530)’ (2018), i: Speculum - A Journal of Medieval History 95:4 (Chicago: The University of Chicago Press, 2020), 1146-1147.

158. “Danish colonial toponomastics”, i: Advances in Comparative Colonial Toponomastics (‘Koloniale und Postkoloniale Linguistik / Colonial and Postcolonial Linguistics’ 14), red. N. Levkovych (Berlin: De Gruyter, 2020), 187-218. (Medforfatter: Ivalu Kristine Lidsmoes.)

157. Peder Bonde og Jens Husmand - Sociale variationer i personnavne blandt gårdmænd og husmænd i 1600-tallets Danmark, på webbloggen New trends in Nordic Socio-onomastics (2020).

156. Sønderjylland - et politisk navnevalg, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2020).

155. The referendum of Hov vs. Hou. Danish place-name orthography on the ballot, i: UNGEGN Information Bulletin 58 (2020), 13-14. (Medforfatter: Rikke Steenholt Olesen.)

154. Majbølle - en krølle på vejen sydpå, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2020); pdf-version (with abstract in English).

153. “Klostrene i Horsens”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XIII (‘Horsens, Odder, Samsø, Hedensted’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2020), 62-63. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

152. Social Friendships between the Dominican Order and Elite Groups in Thirteenth-century Scandinavia”, i: Nordic Elites in Transformation, c.1050–1250 (II): Social Networks, red. K. Esmark, L. Hermanson & H.J. Orning (London & New York: Routledge - Taylor & Francis Group, 2020), 192-211.

151. Anmeldelse af Jesper Jørgensen [red.], ‘Gjorslev - en bispeborg på Stevns’ (2018), for: Historisk Samfund for Præstø Amt (2020).

150. Landbohistorisk Tidsskrift 2019 (Landbohistorisk Selskab, 2019). (Ansvarshavende redaktør.)

149. “Ring Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XI (‘Silkeborg, Favrskov, Skanderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 281. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

148. “Veng Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XI (‘Silkeborg, Favrskov, Skanderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 280-281. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

147. “Øm Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XI (‘Silkeborg, Favrskov, Skanderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 278-279. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

146. “Tvilum Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XI (‘Silkeborg, Favrskov, Skanderborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 90-92. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

145. “Høstcløf - Et udraderet førstebelæg på Ørslevkloster”, i: Namn och bygd 107 (2019), 53-59.

144. Anmeldelse af Hanna Menander, ‘Den goda döden - Arkeologiska studier av gravar och begravningspraxis i S:t Olofkonventet i Skänninge’ (2018), i: Journal of Medieval Monastic Studies 8 (Turnhout: Brepols, 2019), 377-379.

143. Anmeldelse af Ragnar Svenserud [red.], ‘Visby, världen och Guds rike - Dominikanernas tid på Gotland’ (2018), i: Journal of Medieval Monastic Studies 8 (Turnhout: Brepols, 2019), 374-376.

142. “Saints gone monastic - Dominican cult of saints in the medieval Baltic Sea Region”, i: Journal of Medieval Monastic Studies 8 (Turnhout: Brepols, 2019), 169-205.

141. “At Blackfriars Priory - Dominican priories within urban geography in medieval Scandinavia”, i: Monastic Europe - Medieval communities, landscapes, and settlement (‘Medieval Monastic Studies’ 4), red. E. Bhreathnach, M. Krasnodębska-D’Aughton & K. Smith (Turnhout: Brepols, 2019), 331-356; summary på academia.edu.

140. Anmeldelse af Ragnar Svenserud [red.], ‘Visby, världen och Guds rike - Dominikanernas tid på Gotland’ (2018), i: Kyrkohistorisk årsskrift 2019 (Svenska Kyrkohistoriska Föreningen, 2019), 227-229.

139. Rostock - Nordeuropas ældste universitetsby, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2019).

138. “Asmild Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VIII (‘Viborg, Ikast-Brande’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 116-117. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

137. “Viborg: Byens klostre”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VIII (‘Viborg, Ikast-Brande’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 80-81. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

136. “Stubberkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VII (‘Lemvig, Struer, Skive, Holstebro’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 302-303. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

135. “Tvis Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VII (‘Lemvig, Struer, Skive, Holstebro’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 266-267. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

134. “Ørslev Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VII (‘Lemvig, Struer, Skive, Holstebro’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 207-208. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

133. “Grinderslevkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VII (‘Lemvig, Struer, Skive, Holstebro’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 207. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

132. “Gudum Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VII (‘Lemvig, Struer, Skive, Holstebro’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2019), 60. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

131. “The Dominicans and the Reformation in Northern Europe”, i: The Dissolution of Monasteries - The case of Denmark in a regional perspective (‘Studies in History and Social Sciences’ 580), red. P. Seesko, L.N. Kallestrup & L. Bisgaard (Odense: University Press of Southern Denmark, 2019), 75-103; summary på academia.edu.

130. Stednavne i Vigsnæs Sogn, i: Vigsnæs - Jubilæum for kirke og præstegård, red. T. Niclasen (Vigsnæs: Tove Niclasen, 2019), 37-46.

129. “Et par sagn fra Vigsnæs Sogn”, i: Vigsnæs - Jubilæum for kirke og præstegård, red. T. Niclasen (Vigsnæs: Tove Niclasen, 2019), 31-35.

128. “Sognets ældste historie”, i: Vigsnæs - Jubilæum for kirke og præstegård, red. T. Niclasen (Vigsnæs: Tove Niclasen, 2019), 5-8.

127. Nordvestsjællands -tved-navne - og deres onomastiske og bebyggelseshistoriske karakteristika, i: Bebyggelsenamnens dynamik. Handlingar från NORNA:s 47:e symposium i Lund 11-12 maj 2017, ‘NORNA-Rapporter’ 97, red. K. Neumüller & E. Pihl (Uppsala: NORNA-förlaget, 2019), 29-43.

126. Tallinn - eller hvor det nu var henne at Dannebrog faldt ned, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2019); pdf-version (with abstract in English).

125. “Kramnitse or Kramnitze - it’s not so eazy…, working paper i: 2019 1st Session UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names, 2019), GEGN.2/2019/CRP.112. (Medforfatter: Rikke Steenholt Olesen.)

124. Herregårdsnavneændringer, i: Landbohistorisk Tidsskrift 2017-18 (Sønderborg: Landbohistorisk Selskab, 2019), 54-72.

123. “Friars Preachers and pious princesses - Dominican relations to the high-ranking female elite of medieval Scandinavia”, i: Queens, Princesses and Mendicants - Close relations in a European perspective, ‘Vita Regularis Abhandlungen’ 75, red. N. Jaspert & I. Just (Zürich: LIT-Verlag, 2019), 153-174; summary på academia.edu.

122. Lindholm - et ønavn uden mange øer, på websitet Månedens navn (Navneforskning, Københavns Universitet, 2019); pdf-version (with abstract in English).

121. “Gladsaxe Kommune. Stednavnets betydning: Gladsaxe”, ..: Bagsværd”, ..: Buddinge” og ..: Mørkhøj”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXVIII (‘Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 278, 282, 284 og 286.

120. “Herlev Kommune. Stednavnets betydning: Herlev” og ..: Hjortespring”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXVIII (‘Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 220 og 222.

119. “Furesø Kommune. Stednavnets betydning: Furesø”, ..: Farum” og ..: Værløse”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXVIII (‘Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 77, 102 og 105.

118. Jens Nielsen, son of Niels, son of Jens. Testing the conservatism of patronymic naming traditions in pre-industrial Denmark, i: Onomastica Uralica 13 (‘Proceedings of the 26th ICOS in Debrecen 2017’), red. M. Slíz & J. Walkowiak (Debrecen & Helsinki: Debrecen University Press, 2018), 121-134.

117. “Dominican Mission in the Baltic Sea Region - with comparative looks to mendicant mission on the entire East-European frontier”, i: Journal of Medieval Monastic Studies 7 (Turnhout: Brepols Publishers, 2018), 201-235; summary på academia.edu.

116. “Dominikaanien vaikutus Koroisissa”, i: Koroinen - Suomen ensimmäinen kirkollinen keskus (‘Turun Historiallinen Arkisto’ 71), red. J. Harjula & al. (Turku: Turun Historiallinen Yhdistys, 2018), 132-139; summary på academia.edu. (Medforfatter: Marika Räsänen.)

115. “Æbelholt Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXVII (‘Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Rudersdal’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 122-123.  (Medforfatter: Morten Søvsø.)

114. “Eskilsø Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXVII (‘Frederikssund, Hillerød, Allerød, Hørsholm, Rudersdal’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 37.  (Medforfatter: Morten Søvsø.)

113. Kramnitse eller Kramnitze - it’s not so eazy…, på websitet Månedens navn (Center for Navneforskning, Københavns Universitet, 2018); pdf-version (with abstract in English).

112. “Esrum Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. XXVI (‘Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 148-149. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

111. Fratres regulares et irregulares - Dominican implementation, observation, and violation of rules in the province of Dacia”, i: Making and breaking the rules - Discussion, implementation, and consequences of Dominican legislation, red. C. Linde (Oxford: Oxford University Press, 2018), 369-384; summary på academia.edu.

110. “Klostre i Randers”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. IX (‘Randers, Norddjurs, Syddjurs’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 72-73. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

109. “Byens klostre”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. IV (‘Aalborg’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2018), 157-160. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

108. “Dominikanerklosteret i Haderslev”, i: Langs Fjord og Dam - Lokalhistorie omkring Haderslev 2017-2018 (Haderslev: Historisk Arkiv, Museum Sønderjylland & Forlaget Gammelting, 2017), 77-107.

107. Om den unge broder Jakobs flugt fra dominikanerklosteret i Roskilde – Eksempler fra det pavelige pønitentiararkiv på det middelalderlige klosterlivs skyggesider, i: Historisk Årbog for Roskilde Amt2017 (Roskilde: Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2017), 29-42. (Medforfatter: Kirsi Salonen.)

106. Digitalisering af Roskilde Skt. Clara Klosters Arkiv, i: Historisk Årbog for Roskilde Amt 2017 (Roskilde: Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2017), 21-28; pdf-version in English.

105. Lolland-Falster, Vordingborg og korstogene – hvad kilderne beretter om regionens rolle i venderkrige og korstog i perioden ca. 1100-1260, i: Lolland-Falsters Historiske Samfunds Årbog 2017 (Lolland-Falsters Historiske Samfund, 2017), 55-85.

104.Luther - en rundtur i reformatorens navn, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2017); pdf-version (with abstract in English).

103. “Mariagerkloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VI (‘Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2017), 310-311. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

102. “Glenstrup Kloster”, i: Trap Danmark (6. udg.) vol. VI (‘Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2017), 292. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

101. “Vitskøl Kloster: Lærdomscentrum i Vesthimmerland”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. VI (‘Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2017), 144-145. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

100. “Dueholm Kloster”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. VI (‘Morsø, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2017), 31.  (Medforfatter: Morten Søvsø.)

99. Hundslund Kloster, det senere Dronningborg Slot”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. IV (‘Jammerbugt, Thisted, Brønderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2017), 250-251. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

98. Vestervig Kloster”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. IV (‘Jammerbugt, Thisted, Brønderslev’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2017), 142-143. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

97.Fandens Øjesten - djævelen skjuler sig i Stenstrup, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2017); pdf-version (with abstract in English).

96. Dansk Vestindien - kolonial stednavngivning på de tidligere Dansk-Vestindiske Øer, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2017); pdf-version (with English translation).

95. F.C. København - og alle de andre danske FC-klubber, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2017); pdf-version (with English summary).

94. Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert & Johnny G.G. Jakobsen [red.]: Navn og navnebærer - Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.-4. oktober 2014, ‘NORNA-rapporter’ 93 (Uppsala: NORNA-förlaget, 2016).

93. Vestervig Klosters dunkle sider”, i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2016 (Thisted: Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred, 2016), 47-58.

92. Reformationens kirkenedlæggelser, i Spor af Reformationen på Lolland-Falster, red. M. Tøttrup & T. Niclasen (Nykøbing: Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift, 2016), 38-42.

91. Klostrene i Halsted og Nakskov under Reformationen, i Spor af Reformationen på Lolland-Falster, red. M. Tøttrup & T. Niclasen (Nykøbing: Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift, 2016), 26-31.

90. Vrejlevkloster”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. III (‘Frederikshavn, Hjørring, Læsø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2016), 202-203. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

89. Børglum Kloster: Magtcentrum i Vendsyssel”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. III (‘Frederikshavn, Hjørring, Læsø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2016), 156-160. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

88. Mariested Kloster”, i Trap Danmark (6. udg.) vol. III (‘Frederikshavn, Hjørring, Læsø’) (Hørsholm: Trap Danmark A/S og Gads Forlag, 2016), 66. (Medforfatter: Morten Søvsø.)

87. Saxenhøj, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2016); pdf-version.

86. »Beggars in silky robes and palaces« - Dominicans preaching and practising poverty in medieval Scandinavia”, i Poverty and Devotion in Mendicant Cultures 1200-1450, red. C.J. Mews & A. Welch (London & New York: Routledge - Taylor & Francis Group, 2016), 164-184; summary på academia.edu.

85. Friars Preachers in frontier provinces of medieval Europe”, i Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective - From frontier zones to lands in focus, red. G. Jaritz & K. Szende (London & New York: Routledge - Taylor & Francis Group, 2016), 123-136; summary på academia.edu.

84. Maribo Kloster og by - Forholdet mellem kloster og by i Maribo med udblik til andre købstadsklostre på Lolland-Falster og Sydsjælland”, i Maribo Domkirke: Kloster-, by- og domkirke gennem 600 år, red. H.B. Frederickson (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016), 22-33; summary på academia.edu.

83. »Prædikebrødrene tilbød ham beskyttet ophold hos sig, men han havde ikke tillid dertil…« - Tiggerklostrenes rolle som politisk og juridisk asyl i middelalderens Norden”, i Kyrklig rätt och kyrlig orätt - kyrkorättslig perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson, ‘Bibliotheca Theologiae Practicae’ 97, red. M. Berntson & A.M. Ciardi (Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2016), 399-412.

82. Anmeldelse af Bert Roest, ‘Franciscan learning, preaching and mission c. 1220-1650’ (2014), i Kyrkohistorisk årsskrift 2015 (Svenska Kyrkohistoriska Föreningen, 2015), 208-210.

81. Prædikebrødre i Præstø Amt - Om de dominikanske klosterstiftelser i Vordingborg og Næstved i 1200-tallet, i Historisk Samfund for Præstø Amt - Årbog 2015 (Historisk Samfund for Præstø Amt, 2015), 47-58.

80. Brugge (eller Brygge), på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2015).

79. Rekonstruktion af middelalderens sognegrænser - Overvejelser baseret på casestudies fra Nordvestsjælland og Falster, i Navne og skel - Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012, ‘NORNA-rapporter’ 91:2, red. B. Eggert & R.S. Olesen (Uppsala: NORNA-förlaget, 2015), 97-122.

78. “»Them friars dash about« - Mendicant terminario in medieval Scandinavia”, i Travels and mobilities in the Midle Ages - From the Atlantic to the Black Sea, red. M. ODoherty & F. Schmieder (Turnhout: Brepols, 2015), 3-29; summary på academia.edu.

77. “Fra Lengasi til Kalvehave via Skåningehavn - Onomastisk opklaring af et eksotisk stednavnebelæg”, i Namn och Bygd - Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 2014 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2015), 223-225. Engelsk oversættelse ‘Where is Leangasi? - Onomastic clearing up of exotic place-name instance’ på: www.jggj.dk/Leangasi.pdf.

76. Vikingetidens bebyggelse omkring Kattegat og Skagerrak - Et forsøg på kortlægning, i Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden, red. A. Pedersen & S.M. Sindbæk (København: Nationalmuseet, 2015), 6-23. (Medforfattere: Peder Gammeltoft & Søren M. Sindbæk.)

75. “Z - Zeus”, i webpublikationen Bentes ABC - Et lykønskningsskrift til Bente Holmberg på 70-årsdagen 26. marts 2015, red. B. Jørgensen & B.N. Knudsen (Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2015), 44-46.

74. “Esrum Klosters nedlæggelse”, i Esrum Klosters storhed og fald, red. J.A. Jørgensen & B. Thomsen (Esrum: Esrum Kloster, 2015), 11-37.

73. Anmeldelse af Johannes Schütz “Hüter der Wirklichkeit - Der Dominikanerorden in der mittelalterlichen Gesellschaft Skandinaviens (2014), i Sehepunkte - Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften vol. 15:2 (2015).

72. Diplomatarium OP Dacie, kommenterede webudgivelser af middelalderlige kildebelæg vedrørende Dominikanerordenen i provinsen Dacia (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2005 ff.); fortsættende udgivelse med aktuelt (2021) over 1.500 udgivne kildebelæg.

71. Mørkøv, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2015).

70. “Friends of the friars - Confraternal relations of the Dominican Order in medieval Scandinavia”, i Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym - Religious confraternities in the Middle Ages and the Modern Era, red. D. Burdzy & B. Wojciechowska (Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014), 53-68.

69. On the Baltic Crusade and the first Friars Preachers in Visby, web-artikel (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2014).

68. “The Black Friars and the Black Death - Effects of the plague on Friars Preachers in fourteenth-century Northern Europe”, i Denmark and Europe in the Middle Ages, c. 1000-1525 : Essays in honour of Professor Michael H. Gelting, red. K. Hundahl, L. Kjær & N. Lund (Farnham: Ashgate, 2014), 59-74.

67. Teaching place-names and landscape, i Els noms en la vida quotidiana - Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomastiques, ‘Biblioteca tècnica de política lingüística’ vol. 11, red. J. Tort i Donada & M. Montagut (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2014), Appendix, 1818-1822.

66. Brasilien, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2014).

65. “Sporvogne i Andeby”, i På sporet - Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014, red. B. Eggert, P. Gammeltoft & R.S. Olesen (København: Museum Tusculanums Forlag, 2014), 153-165; udvidet website-version på Sydnordisk Akademi for Donaldisme. Også udgivet i BYtrafik - Medlemsblad for Sporveihistorisk Selskab 2015:1, 44-49.

64. Fr. Mathias Ripensis OP and his Sermones de tempore, indledning til webudgivet kildeafskrift foretaget af Johannes Schütz, på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online(Centre for Dominican Studies of Dacia, 2014).

63. “Who ordered the Dominicans? - Initiators behind Dominican convent foundations in Northern Europe, c. 1216-1350”, i Monastic Culture - The long thirteenth century. Essays in honour of Brian Patrick McGuire, red. L. Bisgaard & al. (Odense: University Press of Southern Denmark, 2014), 240-267.

62. Viking landscape regionality - An interdisciplinary model for regional classification of the cultural geography in medieval Scandinavia, c. 800-1300, i 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013 - Symposium proceedings, red. R. Efe, I. Atalay & I. Cürebal (Antalya: Dokuz Eylül University, 2013), 89-100.

61. Paternosterkirken i Rola Lundensis - Afprøvning og aflivning af et middelalderdansk stednavne- og kirkebelæg, i Namn och bygd - Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning vol. 101 (2013) (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2013), 115-121.

60. Frans, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2013).

59. Kystskov i vikingetidens og middelalderens Danmark - onomastiske og andre historisk-geografiske spor efter et sagnomspundent kystskovsbælte, i Nøvn i strandamentanini - Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011, ‘NORNA-rapporter’ vol. 89, red. T. Jakobsen & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2013), 112-130.

58. “»What Jesus means is...« - The Dominican Order as theological authority for laity and clergy in medieval Northern Europe”, i Authorities in the Middle Ages. Influence, legitimacy, and power in medieval society, Fundamentals of Medieval and early Modern Culturevol. 12, red. S. Kangas, M. Korpiola & T. Ainonen (Berlin: Walter de Gruyter, 2013), 123-144.

57. Langtbortistan, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2013). 

56. Ex necrologium de conventus OP Ripensis - From the necrology of the Friars Preachers in Ribe, kommenteret webudgivelse af middelalderligt kildeskrift på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online(Centre for Dominican Studies of Dacia, 2013).

55. Annales ordinis predicatorum de provincia Dacie - Dominican annals from the medieval province of Dacia, kommenteret webudgivelse af middelalderlige kildeskrifter på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online(Centre for Dominican Studies of Dacia, 2010-12).

54. “Gøgsig : Marknavn, gårdnavn og slægtsnavn”, i Vendsyssel Årbog’ 2012 (Skagen: Historisk Samfund for Vendsyssel, 2012), 51-68.

53. Johannes, dictus Kalf, hujus loci decanus - Gejstlige tilnavne i middelalderens Norden, i Binamn - Uppkomst, bildning, terminologi och  bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9-1/10 2010, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 88, red. S. Nyström & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2012), 110-143.  

52. Gøgsig, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2012).

51. “Dominikanerne i Lund og augustinerne i Dalby - Mulige forbindelser, i Locus Celebris - Dalby kyrka, kloster och gård, ‘Centrum för Danmarksstudier’ vol. 28, red. S. Borgehammar & J. Wienberg (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012), 327-333.

50. Św. Jacek i Dacja. Związki Apostoła Północy ze Skandynawią: prawdopodobieństwo, tradycja i aktualny stan wiedzy”, i Św. Jacek Odrowąż – apostoł Północnej Europy, red. A. Nocoń & A. Wuwer (Rom & Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2012), 97-109.

49. Coastal landscape development in south and central Denmark, c. 800-1600, i ‘Proceedings of the 24th session of PECSRL : Living in landscapes - Knowledge, practice, imagination’, ‘Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis - A daļa’ vol. 66:3, red. I. Sture (Riga: Latvian Academy of Sciences, 2012), 42-53.

48. Kirker og religiøsitet i middelalderens nordvestsjællandske købstæder, i Middelalderens nordvestsjællandske købstæder - Fra Nordvestsjælland 2011 (Holbæk: Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2012), 11-35.

47. Dacia, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2012). Engelsk version af artiklen Why Dacia? - The background for a peculiar province namepå websitet Centre for Dominican Studies of Dacia (Centre for Dominican Studies of Dacia, 2012); rumænsk oversættelse af samme, De ce Dacia? Ciuda tul nume al unei provincii, på websitet www.dracones.ro.

46. Venerunt fratres predicatores - Notes on Datings of the first Dominican Convent Foundations in Scandinavia, i Collegium Medievale - Interdisciplinary Journal for Medieval Research’ vol. 24 (2011) (Oslo: Society for Medieval Studies, 2011), 5-22.

45. Andeby, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2011).

44. “High medieval magnate farms in north-west Sjælland, Denmark: Analyses of magnate farms in an east Danish region, c. 1100-1400”, i Settlement and Lordship in Viking and Early Modern Scandinavia’, red. B. Poulsen& S. Sindbæk (Turnhout: Brepols, 2011), 185-194.

43. Johannes, på websitet Månedens navn (Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet, 2011).

42. “Monastic »islands« in medieval Denmark: Insular isolation in ideal and practice”, i Isolated Islands in Medieval Nature, Culture and Mind’, ‘The Muhu Proceedings’ vol. 2,  ‘CEU Medievalia’ vol. 14, red. T. Jørgensen & G. Jaritz (Budapest: CEU Press, 2011), 36-44.

41. Torpernes datering - En forskningshistorik fra 1706 og frem til idag, web-artikel (Torp-forum, 2010).

40. “Mapping mendicant monasteries in medieval urban geography”, i Proceedings of the 14th International Conference of Historical Geographers, Kyoto 2009’, red. Kinda A., Komeie T., Minamide S., Mizoguchi T. & Uesugi K. (Kyoto: Kyoto University Press, 2010), 111-112.

39. Anmeldelse af Daniel Hobbins, “Authorship and Publicity Before Print - Jean Gerson and the Transformation of Late Medieval Learning”, i Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation’ vol. 5:1 (Bloomington: Indiana University Press, 2010), 140-142.

38. Hvornår oprettedes dominikanerklosteret i Haderslev? - En genopdaget indskrift bekræfter en formodning om prædikebrødrenes ankomst, i Kirkehistoriske Samlinger’ 2010 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2010), 197-204.

37. -ville vikinger i Normandiet - Normanniske stednavne som kilde til vikingernes tilstedeværelse, i Otteogtyvende tværfaglige vikingesymposium’ (Højbjerg: Forlaget Hikuin, 2010), 21-34.

36. Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700, i Kystkultur - Fra Nordvestsjælland 2009’ (Holbæk: Historisk Samfund for Nordvestsjælland, 2010), 11-45. Medforfatter: Peder Dam.

35. Antvorskov Kloster, Børglum Kloster, Dueholm Kloster, Esrum Kloster, Helsingør Skt. Mariæ Kloster, Mariager Kloster, Odense Adelige Jomfrukloster, Ribe Skt. Katharinæ Kloster, Vitskøl Kloster (Bjørnsholm), Ø Kloster (Oksholm), Øm Kloster, Aalborg Gråbrødreklosterog Aalborg Helligåndskloster, på websitet 1001 fortællinger om Danmark (Kulturarvsstyrelsen, 2010).

34. St. Hyacinth and Dacia - The Dominican «Apostle of the North» and His Relation to Scandinavia: Knowledge, Possibilities and Historical Traditions, i Seminatore della Parola - San Giacinto Odrowaz apostolo del Nord Europa’, red. R. Fusco & A. Nocon (Todi: Tau Editrice, 2009), 107-122.

33. Skt. Salomons Kapel - mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm, i Bornholmske Samlinger’ 2009 (Rønne: Bornholms Historiske Samfund, 2009), 118-143.

32. »Den gennemsnitlige torp« - Eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser, i Torp - som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27 april 2007’, ‘Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet’ vol. 11,  red. P. Dam & al. (Lund: Dialekt- och Ortnamnsarkivet, 2009), 167-185.

31. Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen& Ola Svensson [red.]: Torp - som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25-27 april 2007, ‘Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet’ vol. 11 (Lund: Dialekt- och Ortnamnsarkivet, 2009).

30. »De tiggermunke fare omkring...« - om dominikansk og franciskansk terminering blandt middelalderens landboere, i Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1 (Auning: Landbohistorisk Selskab), 9-50.

29. Dominikanske klosterhelgener i Norden - nordiske helgennavne hos dominikanerne, i Nordiske namn - Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från Den fjortonde nordiske namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007’, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 88, red. G. Kvaran & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2008), 235-248.

28. Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark, webpubliceret ph.d.-afhandling i middelalderhistorie (Syddansk Universitet, 2008).

27. “KlosterGIS DK : Digitalt atlas over klostre i middelalderens Danmark”, webpubliceret i HisKIS Årsskrift 2008 (HisKIS, 2008), 32-58.

26. Naturgeografi og historisk regionalitet, i Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder. Tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007, hikuin vol. 35, red. P. Gammeltoft & al. (Højbjerg: Forlaget Hikuin, 2008), 15-34.

25. Dam, Peder & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: Historisk-Geografisk Atlas, ‘Atlas over Danmark’ vol. 7 (København: Det Kongelige Danske Geografiske Selskab & Geografforlaget, 2008). 

24. “Helligkilder i Nordvestsjælland”, appendiks til Da Himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300, Brian Patrick McGuire (København: ALFA, 2008), 239-244.

23.  Historia ordinis predicatorum in Dacia, kommenteret webudgivelse af middelalderligt kildeskrift på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online(Centre for Dominican Studies of Dacia, 2007).

22.  Bernardus Guidonis OP: Priores provinciales provincie Dacie, kommenteret webudgivelse af middelalderligt kildeskrift på Scriptores ordinis predicatorum de provincia Dacie online(Centre for Dominican Studies of Dacia, 2007).

21. The role of Friars Preachers in medieval Danish society, i Dominican History Newsletter vol. 16 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2007), 32-37.

20. Danske middelalderlige rydningsbebyggelser, i ‘Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4.-7. maj 2006’, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 82, red. B. Eggert & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2007), 35-59. Medforfatter: Peder Dam.

19. Broder Johannes Nyborg. Fokus på Roskildes dominikanske biskop, i Historisk Årbog for Roskilde Amt 2007 (Roskilde: Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2007), 151-164.

18. Dominikanerne i Västergötland - Konventerne i Skara og (Gamla) Lödöse betragtet som en del af Prædikantordenens nordiske provins Dacia, i Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift, red. J. Hagberg (Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2007), 159-184.

17. Om det dominikanske prædikebrødrekloster i Roskilde, i Historisk Årbog for Roskilde Amt 2006 (Roskilde: Historisk Samfund for Roskilde Amt, 2006), 59-92.

16. Danske sted-bebyggelser - en bebyggelsesgeografisk undersøgelse af to danske sted-bygder (Midtsjælland og Vendsyssel), i Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004, ‘NORNA-Rapporter’ vol. 81, red. I. Særheim & al. (Uppsala: NORNA-förlaget, 2006), 39-68. Medforfatter: Peder Dam.

15. »How about those Vikings?« - Historiske glimt fra vikingetidens Britiske Øer, i Rubicon 2006:2 (Odense: Syddansk Universitet, 2006), 14-45.

14. Nationalparkprojekt 'Kongernes Nordsjælland'. Landskabsanalyse, webpubliceret rapport (Skov & Naturstyrelsen, 2005). Medforfattere: Tine Falkentorp, Vibeke Nellemann & Ole Hjorth Caspersen.

 13. The Dominican priory and convent of medieval Roskilde, Denmark, i Dominican History Newsletter vol. 14 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2005), 257-278. (Artikel i PDF-format.)

12. Landbrug i 1600-tallets Nordvestsjælland - Et eksempel på regionalkomparativ analyse af matriklerne 1662 og 1688, i Landbohistorisk Tidsskrift’ 2005:2 (Odense: Landbohistorisk Selskab, 2005), 9-44.

11. Kirkerne på Tuse Næs - Variationer i middelalderens kirkebyggeri, i Fra Holbæk Amt - Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2004 (Holbæk: Historisk Samfund for Holbæk Amt, 2004), 123-141.

10. Middelalderens landbrug og bebyggelse. En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid, geografispeciale (Roskilde Universitetscenter, 2004). Engelsk sammenfatning: Agriculture and Settlement in Medieval and Early Modern Zealand.

9. The Dominican History of Scandinavia (1): The Dominican Convents in Medieval Norway, i Dominican History Newsletter vol. 12 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2003), 211-221.

8.Torperne - marginale udflytterbebyggelser eller begunstigede agerbrugsbyer?, i Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift 2003:1-2 (Odense: Landbohistorisk Selskab, 2003), 101-131. Medforfattere: Peder Dam & Laura Hedemand. (Link til engelsk referat af undersøgelsen: The -thorpes.)

7. Da prædikebrødrene kom til Holbæk - Om de mulige bevæggrunde og samtidspolitiske forhold bag en dominikansk klosterstiftelse på Sjælland i starten af senmiddelalderen, i Kirkehistoriske Samlinger 2003 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2003), 7-35.

6.De danske torp-landsbyers jordbundsforhold, i Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.-28.4.2002, red. P. Gammeltoft & B. Jørgensen (Uppsala: NORNA-förlaget, 2003), 95-108. Medforfattere: Peder Dam& Laura Hedemand.

5.The Priory of the Black Friars in Holbæk, i Dominican History Newslettervol. 11 (Rom: Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2002), 296-299.

4.Da Stavns Fjord skulle drænes - glimt fra forarbejdet til inddæmningen af Stavns Fjord på Samsø, i Århus Stifts Årbøger 2002 (Århus: Historisk Samfund for Århus Stift, 2002), 73-86.

3. Sortebrødreklosteret i Holbæk (Holbæk: Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd, 2001 (rev. udg. 2006)). Engelsk og tysk oversættelse: The Priory of the Black Friars in Holbæk og Das Dominikanerkloster in Holbæk (Holbæk: Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd, 2002).

2.Abbed Vilhelms idealer - Det viktorinsk-augustinske syn på klosterlivets formål og idealer i højmiddelalderens Danmark, i Kirkehistoriske Samlinger 2001 (København: Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2001), 7-36.

1.De hatformige bakkers underlag, i Geologisk Tidsskrift 2000:1 (København: Dansk Geologisk Forening, 2000), 1-2. Medforfatter: Peder Dam. Pdf-version.

http://jggj.dk/index.4.jpg

 

Illustrationer til andres publikationer

Kort over fund af latinske runeindskrifter i middelalderens Danmark. I: ‘Medieval runic Latin in an urban perspective’, artikel af Rikke Steenholt Olesen i Urban Literacy in the Nordic Middle Ages, red. K.H. Andersen & al. (Turnhout: Brepols, 2021), 69-103 (kort på s. 75).

Kort over hetugdømmet Slesvig. I: ‘Danske salmetraditioner i Nord- og Sydslesvig’, artikel af Ea Dal i Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur - Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, red. J. Bjerring-Hansen, S. Skovgaard-Boeck & E.S. Jensen (København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 2021), 515-534 (kort på s. 516).

Kort over middelalderens stiftsinddeling i Skandinavien. I: Law and the Christian Tradition in Scandinavia - The Writings of Great Nordic Jurists, red. K.Å. Modéer & H. Vogt (Abingdon & New York: Routledge, 2020), 12.

Kort over cistercienserklostre i middelalderens Danmark. I:  ‘Autorité des documents diplomatiques et efficacité du récit cistercien : l’exemple des abbayes danoises de l’Ordre’, artikel af Éric Delaissé i Les pratiques de l’ecrit dans les abbayes cisterciennes (Paris: Somogy éditions d’art, 2016), 321; gentrykt i Éric Delaissé, Le monde cistercien danois du xiie au début du xive siècle (Paris: Les Éditions du Cerf, 2018), 35.

Kort over den østlige Østersøregion i middelalderen. I: Church and Belief in the Middle Ages, red. K. Salonen & S. Katajala-Peltomaa (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), 8.

Kort over arealanvendelse i det før-indsutrielle Skandinavien. I: ‘Torshammare och teofora ortnamn’, speciale af Hanna Emgård Ryberg, Lunds universitet 2016, 29.

Tre kort over Portugals reconquista, danske korstog i Østersøregionen og søhandelsruter i middelalderens Europa. I: Military orders between territorialization and periphery from the 12th to the 16th century’, artikel af Paula Pinto Costa, Luís Adão da Fonseca, Kurt Villads Jensen & Cristina Pimenta, i Scandinavian Journal of History 41:2 (2016), 145-147.

Kort over jyske bebyggelser med stednavnet Starup. I: ‘Starup - Et jysk stednavn med historisk og arkæologisk potentiale’, artikel af Michael Lerche Nielsen i KUML (2014), 188.

To kort over missionsrejser i det nordlige Merovingerrige og Skt. Bonifacius rejser i Europa. I: Det kristne Europas fødsel, af Brian Patrick McGuire (Frederiksberg: Forlaget ALFA, 2014), 254-255.

11 kort over klostre i middelalderens Norden og Nordeuropa. I: Monastic Culture - The long thirteenth century. Essays in honour of Brian Patrick McGuire, red. L. Bisgaard & al. (Odense: University Press of Southern Denmark, 2014), 50, 80, 102, 118, 148, 176, 196, 218, 240, 268 og 284.

To kort over 1100-tallets Østersøregion og Mellemøsten. I: Cultural encounters during the crusades, red. Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen& Helle Vogt (Odense: University Press of Southern Denmark, 2013); inderforside, 77 og inderbagside.

Kort over den retslige administrationsinddeling i middelalderens Danmark. I: Mittelalterliches nordisches Recht bis 1500 - Eine Quellenkunde, ‘Ergänzungsbände zum Reallexicon der Germanischen Alterkumskunde’ vol. 73, af Dieter Strauch (Berlin & New York: De Gruyter, 2011), 284-285; genudgivet i 2. udgave (Berlin & Boston: De Gruyter, 2016), 270-271.

14 kort over middelalderens Danmark, Portugal og Europa. I: Korstog ved verdens yderste rand - Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 1250, af Kurt Villads Jensen (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011), 13-26.

Kort over Østersøområdet omkring 1200. I: ‘Large castles and large war machines in Denmark and the Baltic around 1200 - an early military revolution?’, artikel af Kurt Villads Jensen i Revista de História das Ideias vol. 30 (Coimbra: Universidade de Coimbra, 2009), 181 og 187.

Kort over cistercienserklostre i Europa omkring 1153. I: Den første europæer : Bernard af Clairvaux, af Brian Patrick McGuire (København: ALFA, 2009), 17.

Kort over klostre i middelalderens Danmark. I: Korstog og Klosterliv - omkring Børglum Kloster, red. Marianne Corfitsen & Jørgen Jørgensen (Frederikshavn: Dafolo Forlag, 2008), 35.

Kort over Paris i Jean Gersons tid (1363-1429) og over hans rejser rundt i Europa. I: Jean Gerson and the Last Medieval Reformation, af Brian Patrick McGuire (University Park: The Pennsylvania  State University Press, 2005), x og xviii.

 

 

Fra New York til New Zealand - Gerningen som middelalderhistoriker kan føre mange eksotiske steder hen.

 

Papers ved internationale symposier og seminarer

·           “Naming forts in the tropical colonies of Denmark-Norway, 1620-1787”, ved 13th Biennial International Conference of ANZAMEMS, Perth (virtuelt), 26.-30.06.2022.

·           “The Stockholm Blackfriars and the Bloodbath - An indifferent Dominican detail or an important instance of inquisition”, ved konferencen ‘The Stockholm Bloodbath - Context and Commemoration’, Stockholm, 04.-06.11.2021.

·           “Geographical names standardization supporting national development”, ved webinaret ‘CariGeo 3’, arrangeret af United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), UN-GGIM Americas og Caribbean Geospatial Development Initiative (CARIGEO), New York (virtuelt), 31.08.2021. (Fælles præsentation med Peder Gammeltoft.)

·           “A Nordic place-name renaissance? Re-introduction of medieval and new invention of old ‘Nordic-sounding’ place names in post-medieval Denmark”, ved konferencen ‘Medievalism and the North’, Århus (semi-virtuelt), 28.-29.07.2021.

·           “Dominicans and ‘the Others’ - Friars Preachers as vanguard towards Pagans, Jews, Muslims and Heretics - The case of the Baltic Sea region”, keynote ved konferencen ‘Dominican Culture, Dominican Theology: The Order of Preachers and Its Spheres of Action (1215-ca. 1600)’, København (virtuelt), 29.06.-02.07.2021.

·           “Danske stednavne langt hinsides Danmarks grænser - Fort- og plantagenavne i Dansk Guinea”, ved ‘Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen: Namn och gränser’, Helsinki (virtuelt), 08.-11.06.2021.

·           “The span of Dominican life in medieval Denmark - A comparison of the friaries in Lund and Vejle”, ved ‘10th anniversary seminar for the Journal of Medieval Monastic Studies’, Wales (virtuelt), 26.05.2021.

·           “Decline in the number of Danish exonyms in use for European cities”, ved ‘2nd Session of United Nations Group of Experts on Geographical Names’, New York (virtuelt), 03.-07.05.2021.

·           “The monastic provinces of Dacia - Structural and nominal organization of ‘the North’ in monastic orders of the Middle Ages”, ved konferencen ‘The Global North - Spaces, connections, and networks before 1700’, Stockholm, 12.-14.08.2019.

·           “Feisty friars fighting their foreign fratres, ved ‘International Medieval Congress’ (IMC) 2019, Leeds, 01.-04.07.2019.

·           “Skrift og tekst i tid og rum - Et digitaliseringsprojekt for Roskilde Skt. Clara Klosters Arkiv. Perspektiver og foreløbige resultater”, ved seminaret ‘Dies Medievalis’, Odense, 20.05.2019.

·           “Roskilde St. Clare Nunnery: The nuns, their families and their estate”, ved workshoppen ‘Script and Text in Time and Space’, København, 24.04.2019.

·           “The Dominican Order and urban literacy in medieval Scandinavia”, ved konferencen ‘Research Network of Urban Literacy’ (RUL), Århus, 17.-18.01.2019.

·           “Medieval place-name renaissance(s). Re-introduction of medieval and new invention of ‘medieval-sounding’ place-names in post-medieval Denmark”, ved konferencen ‘The Middle Ages in the Modern World’ (MAMO), Rom, 21.-24.11.2018.

·           “Middelalderdiplomer - og deres rumlige aspekter i en digital kontekst”, ved HisKIS-seminaret ‘Digitale forandringer: den rumlige dimension i digitaliseret kulturarv’, Helsingør, 31.10.2018. (Fælles præsentation med Mads Linnet Perner.)

·           “Divergence and convergence within standardizing Danish place-names”, ved UNGEGN-symposiet ‘Role and importance of expert knowledge in the standardization of geographical names’, Bruxelles, 10.-13.10.2018. (Fælles præsentation med Rikke Steenholt Olesen.)

·           “»Not friaries, but rather palaces and manor houses« - Monastic criticism against mendicant claims of poverty in late medieval Scandinavia, ved ‘International Medieval Congress’ (IMC) 2018, Leeds, 02.-05.07.2018.

·           “Nationale stednavneudgivelser i nordisk regi”, ved æresseminaret for Bent Jørgensen, København, 29.09.2017.

·           “KlosterGIS DK - Diplomatarium OP Dacie - Roskilde St. Clara. Examples of digital projects concerning medieval monasticism in Denmark”, ved konferencen ‘Monasteries in the Digital Humanities’, Czestochowa, 12.-15.09.2017.

·           “Jens Nielsen, son of Niels, son of Jens - Testing the conservatism of patronymic naming traditions in pre-industrial Denmark”, ved den 26. International Congress of Onomastic Sciences (ICOS), Debrecen, 28.08.2017-01.09.2017.

·           “The Martyrs of Morocco in Svendborg? Mendicants in Portugal and Denmark”, ved seminaret ‘Queens, Cods and Crusades - Portugal and Denmark from the Vikings to the Age of Discovery’, Lissabon, 21.06.2017.

·           “Nordvestsjællands tved-navne - og deres onomastiske og bebyggelseshistoriske karakteristika”, ved det 47. NORNA-symposium ‘Bebyggelsenamnens dynamik’, Lund, 11.-12.05.2017.

·           “Mendicant friars and foreign merchants - Dominican and Franciscan relations to Hanseatic groups in medieval Scandinavia”, ved workshoppen ‘The Hansa in the North - Social Networks, Cultural Communication, and Everyday Life’, Tampere, 02.-04.03.2017.

·           “Friars Preachers and pious princesses - Dominican relations to the high-ranking female elite of medieval Scandinavia”, ved workshoppen ‘Princesses and Mendicants - Close Relations in a European Perspective’, Heidelberg, 15.-16.12.2016.

·           “Nobody expects the Dominican inquisition - in Scandinavia: An inquisitive search for inquisitors in the medieval province of Dacia”, ved konferencen ‘Dominicans in the Medieval Society of Northern Europe’, Odense, 07.-08.11.2016.

·           “Dietary dispositions of Dominicans in Dacia - What was on the menu in Blackfriars Hall in the Middle Ages?”, ved ‘International Medieval Congress’ (IMC) 2016, University of Leeds, 04.-07.07.2016.

·           “Friars of Science - Scientific knowledge and practice among Dominican friars in medieval Northern Europe”, ved konferencen ‘Travelling Wisdom (2): Science in Medieval Religious Orders’, Odense, 02.-04.06.2016.

·           “Donald Duck and the Vikings”, ved symposiet ‘The Viking Age - In Fact and Fiction’ (35th Interdisciplinary Viking Symposium), Århus, 04.05.2016.

·           “Dominikanerna i Lund under medeltiden”, ved seminar i Katolsk Historisk Förening i Lund, Lund, 02.04.2016.

·           “The Dominicans and the Nordic Reformation”, ved workshoppen ‘The Long Nordic Reformation’, Turku, 08-09.12.2015.

·           Friars Familiar for Folks on Foreign Soil - Dominican relations to foreigners around medieval Northern Europe”, ved konferencen ‘The Influence of the Dominican Order in the Middle Ages’, Oxford, 10.-12.09.2015.

·           “At Blackfriars Priory - Topography of Dominican priories within urban geography in medieval Scandinavia”, ved ‘Monastic Europe Conference’, Ennis, 22.-25.08.2015.

·           “The Dominicans and the Reformation in Northern Europe”, ved 10th Biennial International Conference of ANZAMEMS, Brisbane, 14.-18.07.2015.

·           “Dominican transmission of scientific knowledge in (and out of) Northern Europe, c.1250-1500”, ved konferencen ‘Travelling Wisdom - The Transmission of Medieval Science in the North 1000-1500’, Odense, 21.-22.05.2015.

·           “Thorps, soils, churches and rent - An interdisciplinary approach for place-name studies of settlement structure in medieval Denmark with comparative aspects for the Danelaw region”, ved ‘Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland’, University of East Anglia, Norwich, 27.-29.03.2015. 

·           “Ploughs, cities, hundreds, parishes, marks and bol: The account lists in LCD as source for studies in the historical geography of medieval Denmark”, ved seminaret ‘Liber Census Daniae revisited’, Tallinn, 10.-11.12.2014.

·           “The Dominicans and the Reformation in Northern Europe”, ved symposiet ‘Monasteries and the Lutheran Reformation: The Case of Denmark’, Odense, 17.-18.11.2014.

·           “Churches and holy waters - Relations between church-building and sacred springs in medieval Denmark”, ved ‘Christianisation and Standardisation, Place-Names and Perception’, Cognitive Toponomy Symposium 2, University of Glasgow, 31.10.2014. 

·           “»Og prædikebrødrene prædikede at Antikrist var født i Jerusalem...« - Dominikansk korstogsprædiken i 1200-tallets Nordeuropa”, ved Kurt Villads Jensens afskedsseminar ‘Korstog alle vegne’, Nyborg Slot, 27.10.2014.

·           “Dominikanernes og deres klostres rolle som bindeled imellem land og by”, ved seminaret ‘Land og By’ 2014, Store Magleby, 24.-26.10.2014. 

·           “Klostre og stadsdannelse i middelalderens Danmark”, ved seminaret ‘Stad och kloster - mötesplatser och andliga rum’, Vadstena kloster, 04.10.2014.

·           “Dominican stormtroopers of the papal empire in Northern Europe”, ved International Medieval Congress (IMC) 2014, University of Leeds, 07.-10.07.2014.

·           “Friars in female communities - Male Dominican involvement with Beguines, sisters and nuns in medieval Northern Europe”, ved konferencen ‘Religious Men in the Middle Ages - Networks and Communities’, University of Lincoln, 03.-05.07.2014.

·           “Dominican diplomacy - Mendicant mediators and conflict resolution in thirteenth-century North-Western Europe”, ved konferencen ‘Conflict and Rebellion in the North Sea World: Creating, Managing and Resolving Conflict in the twelfth and thirteenth century’, University of Glasgow, 09.-10.04.2014.

·           “Friars Preachers in frontier provinces of medieval Europe”, ved konferencen ‘A Forgotten Region? East Central Europe in the »Global Middle Ages«’, Central European University, Budapest 27.-29.03.2014.

·           Fratres regulares et irregulares - Dominican implementation, observation and violation of rules in the province of Dacia”, ved konferencen ‘Making and Breaking the Rules - Discussions, Implementation and Consequences of Dominican Legislation’, German Historical Institute London, 06.-08.03.2014.

·           “Stednavne og sognegrænser - Bebyggelseshistorie belyst ud fra middelalderens sognestruktur”, ved seminaret ‘Stednavne og bebyggelsesdynamik i 1. årtusind e.Kr.’, Nationalmuseet, København 09.12.2013. 

·           So ein -dorp wollen wir nicht haben! Om navneændringer på sjællandske bebyggelser siden 1300-tallet”, ved det 43. NORNA-symposium ‘Innovationer i namn och namnmönster’, Halmstad 06.-08.11.2013.

·           “Dominikanerne i middelalderens Norden - og Lund. Fokus på klosterets relationer med det omgivende samfund på godt og ondt”, ved torsdagseminar på Lunds Middelalder Akademi (ALMA), Lunds universitet, Lund 17.10.2013.

·           “Viking landscape regionality - An interdisciplinary model for regional classification of the cultural geography in medieval Scandinavia, c. 800-1300”, ved ‘The 3rd International Geography Symposium (GEOMED 2013)’, Kemer 10.-13.06.2013.

·           “Cognitive geography in the religious landscape, c. 700-1200”, ved Symposium on cognitive Geography, University of Glasgow, Glasgow 26.04.2013.   

·           “Dominican observance to poverty - Ideals and practice of a mendicant reform movement in late medieval Northern Europe”, ved 9th Biennial International Conference of ANZAMEMS, Melbourne 12.-16.02.2013.

·           “Dominicans in Dacia”, ved fredagsseminar på Mícheál Ó Cléirigh Institute, University College Dublin, Dublin 16.11.2012.

·           “Dominican confraternities”, ved seminaret Networks beyond land and sea - Transcending regions in the Baltic Sea Area, Odense 07.-08.09.2012.

·           “Rules and practice for mendicant asylum in late medieval Northern Europe”, ved ‘International Medieval Congress’ (IMC) 2012, Leeds 09.-12.07.2012.

·           Lectores et predicatores - Dominican friars as teachers and carriers of knowledge in medieval Scandinavia”, ved workshoppen ‘Hierarchy of knowledge, religious authority and status - The library of mendicant orders in its historical context’, Universität Düsseldorf Schloss Mickeln, 11.-12.12.2011.

·           Beggars in silky robes and palaces: Dominican practising and preaching poverty in medieval Northern Europe”, ved workshoppen ‘Mendicant culture and devotion in Italy, 1250-1450’, Monash University Prato Centre, 05.12.2011.

·           “Monastic studies of medieval Denmark and Scandinavia - a historiography with examples from an ongoing study of the Dominicans”, ved kollokviet ‘Themen und Tendenzen der Mittelalterforschung’, Georg-August-Universität Göttingen, 24.11.2011.

·            “Who ordered the Dominicans? - Dominican convent foundations in Northern Europe and their initiators”, ved symposiet ‘Monastic Culture in North Western Europe in the Long Thirteenth Century - A tribute to Professor Brian Patrick McGuire’, Odense 07.-08.11.2011.

·            “The Black Friars and the Black Death - Causes of the plague on Friars Preachers in 14th-century Northern Europe”, ved ‘Medieval Symposium in Honour of Michael Gelting’, København 24.09.2011.

·            “Teaching place-names and landscape”, ved den 24. International Congress of Onomastic Sciences (ICOS), Barcelona 05.-09.09.2011.

·            “De sorte brødre - Dominikanerne i middelalderens Norden”, ved Middelalderukan’ i Oslo, 29.08.2011-02.09.2011.

·            “Beggars in palaces - Dominican ideal and reality on poverty in medieval Northern Europe”, ved International Medieval Congress’ (IMC) 2011, Leeds 11.-14.07.2011.

·            “Kystskov i vikingetidens og middelalderens Danmark - Onomastiske og andre historisk-geografiske spor efter et sagnomspundent kystskovsbælte”, ved NORNAs 41. symposium Navne i kystkulturen’, Tórshavn 02.-04.06.2011.

·            “Saviours of pious ladies from notorious fornicators - or seducers of deranged scandalous women? The role of Friars Preachers as confessors for lay women in medieval society”, ved Eighth Biennial International Conference of the Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies (ANZAMEMS), Dunedin 02.-05.02.2011.

·            Johannes, dictus Kalf, hujus loci decanus - Gejstlige tilnavne i middelalderens Norden”, ved NORNAs 40. symposium Binamn - uppkomst, bildning, terminologi och bruk’, Älvkarleby 29.09.10-01.10.2010.

·            “»What Jesus means is...« - The Dominican Order as theological authority for kings, clerks and peasants in medieval Northern Europe”, ved konferencen Seeing, Hearing, Reading and Believing - Authorities in the Middle Ages’, Helsinki 20.-23.09.2010.

·            “Coastal landscape development in Central Denmark, c. 1000-1700”, ved den 24. Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape’ (PECSRL) 2010, Riga & Liepaja 23.-27.08.2010.

·            “»Them Friars dash about« - Mendicant terminatione in medieval Scandinavia”, ved International Medieval Congress’ (IMC) 2010, Leeds 12.-15.07.2010.

·            “Dominican pastoral care in medieval Northern Europe”, ved kollokviet ‘Text and Traditions of Medieval Pastoral Care - A celebratory colloquium for Bella Millet’, Southampton 10.07.2010.

·            “Digitizing medieval Danish society”, ved konferencen ‘New Directions in Medieval Scandinavian Studies’, 30. Annual Conference of the Center for Medieval Studies, Fordham University, New York 27.-28.03.2010.

·            “Mapping Mendicant Monasteries in Medieval Urban Geography”, ved den 14. International Conference for Historical Geographers (ICHG), Kyoto 23.-27.08.2009.

·            “Mapping Mendicant Monasteries in Medieval Urban Geography”, ved kollokviet ’Mapping the Medieval City : Space, Place and Identity’, Swansea 30.-31.07.2009.

·            “Everybody Expects the Dominican Inquisition : Dominican Inquisitors in Medieval Northern Europe in Historical Tradition and in Reality”, ved International Medieval Congress (IMC) 2009, Leeds 13.-16.07.2009.

·            “-ville vikinger i Normandiet : Normanniske stednavne som kilde for vikingernes tilstedeværelse”, ved det 28. tværfaglige vikingesymposium, Odense 15.05.2009.

·            “How to avoid sin? Dominican consultancy against soul-damaging behaviour”, ved ANZAMEMS 7. internationale konference, Hobart 02.-06.12.2008.

·            “Medieval Man Meeting Nature : Man-Made Landscapes or Land-Made ’Manscapes’? - A historical-geographical approach to analyse the outcome of the interface between human and nature in medieval Eastern Denmark”, ved International Medieval Congress (IMC) 2008, Leeds 07.-10.07.2008.

·            “Monastic »islands« in medieval Denmark : Insular isolation in ideal and practice”, ved konferencen ’Isolated Islands in Medieval Mind, Culture and Nature’, Utstein 04.-06.06.2008.

·            “Early and High medieval magnates’ farms in NW-Zealand. Statistical and spatial analyses on a regional-comparative level of magnates’ farms in an East Danish region, c.1100-1400, with retrospective views into the Viking Age”, ved konferencen ’Land and Lordship : Settlement and Social Power in Viking and Early Medieval Scandinavia’, Århus 13.-14.03.2008.

·            “Preachers of God’s War. Mendicant Preaching of the Crusade on Two Frontiers: the Baltic and the Iberian”, ved konferencen ’Crusading at the Periphery of Europe - Crusades in the Iberian Peninsula and the Baltic region’, Aalborg 12.-14.09.2007.

·            “Dominikanske klosternavne i Norden - nordiske helgennavne hos dominikanerne”, ved NORNAs 14. nordiske navneforskerkongres om ’Nordiska namn - namn i Norden. Tradition och förnyelse’, Borgarnes 11.-14.08.2007.

·            “Paths of the Friars : Dominican careers in late medieval Northern Europe”, ved den 42. International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo 10.-13.05.2007.

·            “»Den gennemsnitlige -torp«.  Eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser”, ved Det dansk-svenske Torp-forums ’Tværfaglige torp-konference’, Malmö 25.-27.04.2007.

·            “Naturgeografi og historisk regionalitet”, ved seminaret  ’Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder’, Århus 26.01.2007.

·            “Man-made landscapes - or land-made manscapes’? : Examples of different historical-geographical outcomes in the interface between human and nature in Zealand, Denmark”, ved PECSRLs 22. konference om ’European Rural Future: Landscape as an Interface’, Berlin-Brandenburg 04.-09.09.2006.

·            “Preachers of God’s word : Aims and methods of Dominican friars’ preaching in medieval Baltic Sea region, ved Nordic Centre for Medieval Studies’ postgraduate course ’Regional and European identities in medieval Baltic Sea region’, Tallinn 04.-13.08.2006.

·            “Preachers of war : Dominican friars as papal promulgators of the crusade in thirteenth-century Scandinavia”, ved International Medieval Congress (IMC) 2006, Leeds 10.-13.07.2006.

·            “Danske middelalderlige rydningsbebyggelser - et studie af tved-, rød-, holt-, skov- og torp-bebyggelsernes udbredelse og regionale koncentrationer”, ved NORNAs 35. symposium om ’Nordiske navnes centralitet og regionalitet’, Bornholm 04.-07.05.2006.

·            “The Dominicans in medieval Scandinavia - An introduction to the written and archaeological evidence”, ved Istituto Storico Domenicanos seminar ’La storiografia domenica tra barocco e illuminismo’, Rom 01.-03.10.2004.

·            “Danske sted-bebyggelser : en bebyggelsesgeografisk undersøgelse af to danske sted-bygder (Midtsjælland og Vendsyssel)”, ved NORNAs 33. symposium om ’Bosetningsnavn på -staðir’, Utstein (Norge) 07.-09.05.2004.

·            “De danske torp-landsbyers jordbundsforhold”, ved NORNAs 31. symposium om ’Nordiske torp-navne’, Jaruplund (Sydslesvig) 25.-28.04.2002.

 

 

Organisering af konferencer, seminarer o.lign.

“Navne på landet”, fællesseminar ved Landbohistorisk Selskab og Navneforskning, København, 23.05.2019.

“Dominicans in the Medieval Society of Northern Europe - Friars and Sisters of the Dominican Order and their interaction with the rest of society in the northern provinces”, Syddansk Universitet, Odense, 07.-08.11.2016.

“Christianisation and Standardisation, Place-Names and Perception”, Cognitive Toponomy Symposium 2, Glasgow, 31.10.2014.

“Navn og navnebærer”, 45. NORNA-symposium, Skagen, 01.-04.10.2014.

“Mendicant networks with lay communities”, Centre for Dominican Studies of Dacia, session afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 07.07.2014.

“Monastic communication centres & Fratres regulares et irregulares”, Centre for Dominican Studies of Dacia, sessioner afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 10.07.2012.

“Preachers of Poverty - Dominican mediation between Poor and Rich in the Middle Ages”, Centre for Dominican Studies of Dacia, session afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 12.07.2011.

“Monks on the Move - Religious travelling in and from medieval Scandinavia”, Centre for Dominican Studies of Dacia, session afholdt på International Medieval Congress (IMC), Leeds 12.-15.07.2010.

“Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822 : Hvad kan kortene bruges til i dag?”, HisKIS, København 23.10.2008.

“Tværfaglig torp-konference”, Torp-forum, Malmö, 25.-27.04.2007.

 

JGGJ i DR-K.jpg

Medieoptræden

 

2021. Omtale i klumme “Aah, Ålborg - Hvorfor skal vi ofre det gode danske å til lokale stammefællesskaber?” af Arne Hardis om brugen af -å- eller -aa- i dansk stednavnepraksis og -politik. Udgivet i Weekendavisen 08.10.2021: https://www.weekendavisen.dk/2021-40/kultur/aah-aalborg.

2020. Interview til artikel “I landbokulturen er det svært at være den, der lukker og slukker” af Tine Maria Winther om de personlige konsekvenser for landmandsfamilier ved nedlukningen af dansk minkavl. Udgivet i Kristeligt Dagblad 07.11.2020. Abbonentadgang på avisens website: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/i-landbokulturen-er-det-svaert-vaere-den-der-lukker-og-slukker.

2019. Resumé i artikel “Øer på land” af Anders Lundt af webartiklen ‘Lindholm - et ønavn uden mange øer’ om det udbredte danske stednavne Lindholm. Udgivet i Weekendavisen 12.04.2019: https://www.weekendavisen.dk/2019-15/ideer/oeer-paa-land.

2019. Interview til artikel “Det har heddet Vesterhavet i 1.000 år, men så vedtog staten at opgive navnet” af Søren Astrup om den glidende udfasning af det maritime stednavne Vesterhavet til fordel for Nordsøen. Udgivet i Politiken 08.03.2019. Forkortet udgave på avisens website: https://politiken.dk/indland/art7070993/Det-har-heddet-Vesterhavet-i-1.000-%C3%A5r-men-s%C3%A5-vedtog-staten-at-opgive-navnet.

2018. Resumé i artikel “100 kom tæt på Odsherreds dna” af Torben Andersen af foredrag om bebyggelseshistorie og stednavne afholdt i Klint 17.10.2018. Udgivet i Nordvestnyt 18.10.2018.

2017. Interview til artikel “Dansk middelalderarv i europæisk særklasse” af Stina Ørregaard Andersen om bevarede middelalderbygninger og -genstandes betydning for kulturarvsoplevelsen i nutidens Danmark. Udgivet i Kristeligt Dagblad 08.07.2017. Forkortet udgave på avisens website: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/dansk-middelalderarv-i-europaeisk-saerklasse.

2016. Interview til artikel “For 800 år siden: Kirken fik magt gennem frygt og håb” af Morten Olsen om den middelalderlige Kirkes brug af skræmmebilleder til at sikre sig magt og indflydelse. Publiceret på websitet DR TRO 17.11.2016: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/800-aar-siden-kirken-fik-magt-gennem-frygt-og-haab.

2016. Interview til tv-dokumentarserien “1000 års tro” afsnit 2: “Med tro skal land byggesaf Cecilie Nielsen om Kirkens rolle i middelalderens Danmark. Vist på DR-K 16.11.2016, kl. 21:30-22:00; efterfølgende til streaming (i Danmark) fra: https://www.dr.dk/tv/se/1000-ars-tro/-/1000-ars-tro-med-tro-skal-land-bygges.

2016. Interview til artikel “Klostre får nyt liv som kulturhuse” af Christian Birk om klostertanken i nutidens Danmark. Publiceret i Kristeligt Dagblad 10.03.2016. Forkortet udgave på avisens website: http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/klostre-faar-nyt-liv-som-kulturhuse.

2016. Portræt “Johnny er bidt af middelalderen” af Claus Vincents af min akademiske baggrund. Publiceret i Kristeligt Dagblad 10.03.2016. Forkortet udgave på avisens website: http://www.kristeligt-dagblad.dk/mennesker/bidt-af-middelalderen.

 

http://jggj.dk/index.5.jpg

 

Deltagelse i forskningsfora, netværk, faglige styregrupper og kommissioner

I perioden 2003-2007 tog jeg i fællesskab med Peder Dam initiativ til dannelsen af en tværfaglig og uformel forskningsnetværk kaldt “Torp-forum”, med fokus på bebyggelser med stednavneendelsen ‑torp.  Netværker havde halvårlige møder og deltagelse af en række af landets førende inden for stednavneforskning, arkæologi, og landbrugs- og bebyggelseshistorie i Danmark og Skåne. Som afrunding på forum-rækken afholdtes en Tværfaglig torp-konference den 25.-27. april 2007 i Malmö. En antologi bestående af præsentationer fra konferencen og de forudgående fora, “Torp - som ortnamn och bebyggelse”, blev udgivet i 2009.

NORNA

Som nordisk baseret navneforsker er jeg også naturligt medlem af NORNA, den Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, der siden sin oprettelse i 1971 har haft til formål at fremme person- og stednavneforskning i de nordiske lande, herunder opmuntre til fælles forskningssamarbejde på tværs af landegrænserne, hvilket i praksis primært sker gennem afholdelsen af symposier (omtrent hvert halve år) og efterfølgende udgivelse af rapporter herfra.

http://jggj.dk/index.6.jpg 

I perioden 2006-09 har jeg siddet i bestyrelsen for Historisk Samfund for Nordvestsjælland (tidl. Historisk Samfund for Holbæk Amt), der var bygget op omkring et samarbejde imellem museer og lokalhistoriske arkiver i Nordvestsjælland, hvortil kommer alle øvrige interesserede i regionens historie - såsom undertegnede. Bestyrelsens primære opgave var at forestå udgivelsen af samfundets årbog “Fra Nordvestsjælland”, der udkom fra 1907 til 2011 med et væld af artikler om alskens emner inden for Nordvestsjællands kulturhistorie. Samfundets sidste årbog udkom i 2011 og samfundet opløstes i 2014, begge dele pga. manglende finansieringsmuligheder fremover.

 

 Artikelregister til årbogen Fra Nordvestsjælland 1907-2011

 

 

Et sæde er det også blevet til i hovedbestyrelsen for Center for Middelalderstudier på Syddansk Universitet, der er et tværfagligt forum for universitetets historikere, sprog- og litteraturforskere, etnologer, arkæologer m.fl. med særlig interesse for middelalderen. Centeret afholder åbne forskerkredsmøder og seminarer, ligesom der varetages kontakt med andre middelaldercentre i ind- og udland.

http://jggj.dk/index.7.jpg

 

I 2008 er jeg tillige indtrådt i styregruppen for HisKIS (Historisk Kartografisk Informations System), som er et tværfagligt og tværinstitutionelt netværk, der har eksisteret siden 2001 og har til formål at øge kendskabet til historiske kort, luftfoto og andre historiske geodata, samt fremme en videnskabelig anvendelse af historisk-kartografisk kildemateriale, hvilket bl.a. er sket gennem en række konferencer, seminarer og workshops. En væsentlig del af HisKIS’s overordnede mål er endvidere at skabe kontakt imellem brugere af historiske kort og geodata i Danmark, samt at registrere, samle og med tiden give adgang til eksisterende digitale kortlægninger af historiske geodata. Selv er jeg primært involveret i digitaliseringen af middelalderlige geodata, hvortil jeg været medarrangør af et seminar om de praktiske anvendelsesmuligheder af udskiftningskort og Original-1-kort fra tiden omkring 1780-1822 afholdt i København i efteråret 2008.

HisKIS

 

http://jggj.dk/index.13.jpgSiden 2008 har jeg været medlem af Landbohistorisk Selskab, der har til formål at fremme og udbrede kendskabet til landbohistorisk forskning, hvilket dels sker gennem afholdelse af seminarer, dels gennem udgivelse af Landbohistorisk Tidsskrift (tidl. Bol og By). Siden 2017 har jeg været medlem af bestyrelsen, siden 2019 formand for selskabet. Som formand for Landbohistorisk Selskab er jeg tillige automatisk medlem af bestyrelsen for Fridlev Skrubbeltrangs Mindefond.

 

Siden 2012 har jeg været medlem af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning (DSOM), en københavnsk baseret forening dannet i 1934 for folk af alle beskæftigelser med interesse for forskning i dansk oldtids- og middelalderhistorie. Selskabet mødes typisk seks gange om året til foredragsaftener.

Siden 2014 har jeg været medlem af styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, et selskab stiftet i 1849 med fokus på udgivelse af årbogen Kirkehistoriske Samlinger, der foruden artikler udgiver mindre kilder og aktstykker om dansk og nordisk kirke- og åndshistorie.

Af deciderede forskernetværk har jeg bl.a. været med i Øresundsregionens Historisk-Geografiske Netværk (2013-2015), der gennem afholdelse af en serie workshops og en afsluttende konference (planlagt til efteråret 2019) har skullet klarlægge, hvad der eksisterer af digitale datasæt af historisk-geografisk karakter for Sjælland og Skåne, samt diskutere hvordan disse kan anvendes på tværs af den nutidige landegrænse; netværket var sponsoreret af Einar Hansens Forskningsfond.

Desuden har jeg indgået i Cognitive Toponomy Research Project (2014-2015), et netværk af forskere fra universiteterne i Glasgow, St. Andrews og København med interesse for hvordan menneskets konceptualisering af landskabet kommer til udtryk i stednavngivningen; netværket var sponsoreret af The Royal Society of Edinburgh.

I 2016 blev jeg medlem af The Scientific Committe of the Archivum Fratrum Praedicatorum, hvilket er en internationalt sammensat videnskabelig styregruppe til støtte for redaktionen af tidsskriftet Archivum Fratrum Praedicatorum, det førende internationale tidsskrift for forskning i Dominikanerordenens historie, udgivet af Istituto Storico Domenicano i Rom siden 1931.

I 2018 blev jeg udpeget for en treårig periode til en plads i Stednavneudvalget, et nævn nedsat af Kulturministeriet til at håndhæve retskrivningsregler for danske stednavne; som repræsentant for Navneforskning på Københavns Universitet indgår jeg som del af udvalgets sekretariat; udpegelsen blev i 2021 fornyet for en ny treårig periode. I samme egenskab er jeg siden 2018 tillige en af Danmarks repræsentanter i United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), samt siden 2021 i dennes Norden Division.

Topbanner

I 2020 blev jeg optaget som medlem i Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (’Kildeskriftselskabet’), et selskab stiftet i 1877, der har til formål at udgive kilder og andre hjælpemidler til studiet af dansk historie. Bøger udgives som regel på selskabets eget forlag og selskabets medlemmer medvirker i udgivelsesarbejdet.

 

I 2021 blev jeg medlem af det redaktionelle råd for redaktionen af The Journal of Medieval Monastic Studies, det førende internationale tidsskrift for studier af middelalderens klosterliv, udgivet af Brepols siden 2012.

 

Præsentation af andre afhandlinger og arbejdsområder

http://jggj.dk/CV.htm3.jpgSammen med min faste sparringspartner igennem universitetsstudiet, Peder Dam, har jeg forsøgt at inddrage det nye tekniske hjælpemiddel GIS på forskellige gamle klassiske forskningsfelter inden for historien, geografien og geologien. Det har bl.a. givet sig udslag i en digitalisering af de såkaldte ledeblokketællinger og et forsøg på at analysere disse gamle datasæt for ny geologisk viden.

 

  Milthers ledeblokke udsat for GIS

 

  

http://www.jggj.dk/CV.htm14.jpgSom sekretær for Udby-Hørby Pastorat på Tuse Næs igennem den senere del af min studietid på RUC (2003-04) har jeg indsamlet, hvad jeg kunne finde af viden om kirkerne på Tuse Næs og deres historie.

 

 

 Kirkerne på Tuse Næs (artikel i FHA 2004)

 

 

 

 

Udby Kirkes historie og indretning (2003)

 

 

 

Hørby Kirkes historie og indretning (2003)

   

 

Præsentation af min familie

Afslutningsvis er blot at nævne, at jeg bor i Sakskøbing på Lolland med min dejlige hustru Sascha og vores fantastiske søn Theodor.

JTS.jpg